โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 984 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 984 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 984 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 984 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 984 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 41, 82, 123, 164, 246, 328, 492, 984
ตรวจคำตอบ
1 x 984
2 x 492
3 x 328
4 x 246
6 x 164
8 x 123
12 x 82
24 x 41

ตัวประกอบของ 984 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 41

วิธีแยกตัวประกอบของ 984 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 984 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 984 นั้นก็คือ 2, 3, 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 984

41
)984
3
)24
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 984 คือ 2 x 2 x 2 x 3 x 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 31 x 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 984

1แยกตัวประกอบของ 984 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 31 x 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 984 มีทั้งหมด 16 ตัว