โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 522 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 522 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 522 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 522 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 522 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 29, 58, 87, 174, 261, 522
ตรวจคำตอบ
1 x 522
2 x 261
3 x 174
6 x 87
9 x 58
18 x 29

ตัวประกอบของ 522 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 522 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 522 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 522 นั้นก็คือ 2, 3, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 522

29
)522
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 522 คือ 2 x 3 x 3 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 522

1แยกตัวประกอบของ 522 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 522 มีทั้งหมด 12 ตัว