โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 361 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 361 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 361 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 361 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 361 ทั้งหมดมี 3 ตัวดังนี้

1, 19, 361
ตรวจคำตอบ
1 x 361
19 x 19

ตัวประกอบของ 361 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

19

วิธีแยกตัวประกอบของ 361 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 361 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 361 นั้นก็คือ 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 361

19
)361
19
)19
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 361 คือ 19 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 192 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 361

1แยกตัวประกอบของ 361 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 192
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 = 3
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 361 มีทั้งหมด 3 ตัว