โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 360 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 360 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 360 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 360 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 360 ทั้งหมดมี 24 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360
ตรวจคำตอบ
1 x 360
2 x 180
3 x 120
4 x 90
5 x 72
6 x 60
8 x 45
9 x 40
10 x 36
12 x 30
15 x 24
18 x 20

ตัวประกอบของ 360 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 360 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 360 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 360 นั้นก็คือ 2, 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 360

5
)360
3
)72
3
)24
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 360 คือ 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 32 x 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 360

1แยกตัวประกอบของ 360 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 32 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 3 x 2 = 24
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 360 มีทั้งหมด 24 ตัว