โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 313 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 313 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 313 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 313 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 313 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 313
ตรวจคำตอบ
1 x 313

ตัวประกอบของ 313 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

313

วิธีแยกตัวประกอบของ 313 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 313 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 313 นั้นก็คือ 313
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 313

313
)313
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 313 คือ 313  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 313

1แยกตัวประกอบของ 313 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 313 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 313 มีทั้งหมด 2 ตัว