โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 301 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 301 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 301 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 301 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 301 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 43, 301
ตรวจคำตอบ
1 x 301
7 x 43

ตัวประกอบของ 301 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 43

วิธีแยกตัวประกอบของ 301 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 301 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 301 นั้นก็คือ 7, 43
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 301

43
)301
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 301 คือ 7 x 43  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 301

1แยกตัวประกอบของ 301 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 43 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 301 มีทั้งหมด 4 ตัว