โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 291 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 291 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 291 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 291 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 291 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 97, 291
ตรวจคำตอบ
1 x 291
3 x 97

ตัวประกอบของ 291 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 97

วิธีแยกตัวประกอบของ 291 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 291 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 291 นั้นก็คือ 3, 97
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 291

97
)291
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 291 คือ 3 x 97  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 291

1แยกตัวประกอบของ 291 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 97 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 291 มีทั้งหมด 4 ตัว