โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 882 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 882 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 882 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 882 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 882 ทั้งหมดมี 18 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 49, 63, 98, 126, 147, 294, 441, 882
ตรวจคำตอบ
1 x 882
2 x 441
3 x 294
6 x 147
7 x 126
9 x 98
14 x 63
18 x 49
21 x 42

ตัวประกอบของ 882 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 882 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 882 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 882 นั้นก็คือ 2, 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 882

7
)882
7
)126
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 882 คือ 2 x 3 x 3 x 7 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 72 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 882

1แยกตัวประกอบของ 882 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 72
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 3 = 18
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 882 มีทั้งหมด 18 ตัว