โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 876 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 876 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 876 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 876 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 876 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 12, 73, 146, 219, 292, 438, 876
ตรวจคำตอบ
1 x 876
2 x 438
3 x 292
4 x 219
6 x 146
12 x 73

ตัวประกอบของ 876 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 73

วิธีแยกตัวประกอบของ 876 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 876 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 876 นั้นก็คือ 2, 3, 73
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 876

73
)876
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 876 คือ 2 x 2 x 3 x 73  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 31 x 731 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 876

1แยกตัวประกอบของ 876 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 31 x 731
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 73 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 876 มีทั้งหมด 12 ตัว