โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 538 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 538 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 538 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 538 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 538 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 269, 538
ตรวจคำตอบ
1 x 538
2 x 269

ตัวประกอบของ 538 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 269

วิธีแยกตัวประกอบของ 538 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 538 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 538 นั้นก็คือ 2, 269
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 538

269
)538
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 538 คือ 2 x 269  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 2691 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 538

1แยกตัวประกอบของ 538 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 2691
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 269 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 538 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 538 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇