โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 409 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 409 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 409 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 409 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 409 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 409
ตรวจคำตอบ
1 x 409

ตัวประกอบของ 409 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

409

วิธีแยกตัวประกอบของ 409 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 409 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 409 นั้นก็คือ 409
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 409

409
)409
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 409 คือ 409  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4091 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 409

1แยกตัวประกอบของ 409 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4091
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 409 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 409 มีทั้งหมด 2 ตัว