โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 966 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 966 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 966 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 966 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 966 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 23, 42, 46, 69, 138, 161, 322, 483, 966
ตรวจคำตอบ
1 x 966
2 x 483
3 x 322
6 x 161
7 x 138
14 x 69
21 x 46
23 x 42

ตัวประกอบของ 966 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 4 ตัวดังนี้

2, 3, 7, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 966 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 966 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 966 นั้นก็คือ 2, 3, 7, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 966

23
)966
7
)42
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 966 คือ 2 x 3 x 7 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 71 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 966

1แยกตัวประกอบของ 966 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 71 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 966 มีทั้งหมด 16 ตัว