โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 961 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 961 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 961 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 961 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 961 ทั้งหมดมี 3 ตัวดังนี้

1, 31, 961
ตรวจคำตอบ
1 x 961
31 x 31

ตัวประกอบของ 961 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

31

วิธีแยกตัวประกอบของ 961 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 961 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 961 นั้นก็คือ 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 961

31
)961
31
)31
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 961 คือ 31 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 312 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 961

1แยกตัวประกอบของ 961 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 312
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 = 3
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 961 มีทั้งหมด 3 ตัว