โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 960 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 960 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 960 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 960 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 960 ทั้งหมดมี 28 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 64, 80, 96, 120, 160, 192, 240, 320, 480, 960
ตรวจคำตอบ
1 x 960
2 x 480
3 x 320
4 x 240
5 x 192
6 x 160
8 x 120
10 x 96
12 x 80
15 x 64
16 x 60
20 x 48
24 x 40
30 x 32

ตัวประกอบของ 960 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 960 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 960 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 960 นั้นก็คือ 2, 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 960

5
)960
3
)192
2
)64
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 960 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 26 x 31 x 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 960

1แยกตัวประกอบของ 960 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 26 x 31 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 6 ให้เอา 6 + 1 = 7
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 7 x 2 x 2 = 28
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 960 มีทั้งหมด 28 ตัว