โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 829 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 829 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 829 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 829 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 829 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 829
ตรวจคำตอบ
1 x 829

ตัวประกอบของ 829 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

829

วิธีแยกตัวประกอบของ 829 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 829 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 829 นั้นก็คือ 829
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 829

829
)829
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 829 คือ 829  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 829

1แยกตัวประกอบของ 829 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 829 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 829 มีทั้งหมด 2 ตัว