โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 719 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 719 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 719 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 719 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 719 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 719
ตรวจคำตอบ
1 x 719

ตัวประกอบของ 719 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

719

วิธีแยกตัวประกอบของ 719 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 719 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 719 นั้นก็คือ 719
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 719

719
)719
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 719 คือ 719  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 719

1แยกตัวประกอบของ 719 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 719 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 719 มีทั้งหมด 2 ตัว