โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 688 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 688 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 688 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 688 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 688 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 43, 86, 172, 344, 688
ตรวจคำตอบ
1 x 688
2 x 344
4 x 172
8 x 86
16 x 43

ตัวประกอบของ 688 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 43

วิธีแยกตัวประกอบของ 688 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 688 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 688 นั้นก็คือ 2, 43
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 688

43
)688
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 688 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 43  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 688

1แยกตัวประกอบของ 688 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 43 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 688 มีทั้งหมด 10 ตัว