โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 686 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 686 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 686 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 686 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 686 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 7, 14, 49, 98, 343, 686
ตรวจคำตอบ
1 x 686
2 x 343
7 x 98
14 x 49

ตัวประกอบของ 686 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 686 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 686 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 686 นั้นก็คือ 2, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 686

7
)686
7
)98
7
)14
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 686 คือ 2 x 7 x 7 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 73 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 686

1แยกตัวประกอบของ 686 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 73
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 4 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 686 มีทั้งหมด 8 ตัว