โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 683 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 683 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 683 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 683 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 683 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 683
ตรวจคำตอบ
1 x 683

ตัวประกอบของ 683 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

683

วิธีแยกตัวประกอบของ 683 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 683 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 683 นั้นก็คือ 683
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 683

683
)683
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 683 คือ 683  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6831 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 683

1แยกตัวประกอบของ 683 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6831
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 683 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 683 มีทั้งหมด 2 ตัว