โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 534 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 534 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 534 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 534 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 534 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 89, 178, 267, 534
ตรวจคำตอบ
1 x 534
2 x 267
3 x 178
6 x 89

ตัวประกอบของ 534 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 89

วิธีแยกตัวประกอบของ 534 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 534 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 534 นั้นก็คือ 2, 3, 89
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 534

89
)534
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 534 คือ 2 x 3 x 89  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 891 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 534

1แยกตัวประกอบของ 534 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 891
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 89 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 534 มีทั้งหมด 8 ตัว