โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 517 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 517 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 517 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 517 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 517 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 11, 47, 517
ตรวจคำตอบ
1 x 517
11 x 47

ตัวประกอบของ 517 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

11, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 517 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 517 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 517 นั้นก็คือ 11, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 517

47
)517
11
)11
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 517 คือ 11 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 111 x 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 517

1แยกตัวประกอบของ 517 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 111 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 517 มีทั้งหมด 4 ตัว