โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 469 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 469 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 469 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 469 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 469 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 67, 469
ตรวจคำตอบ
1 x 469
7 x 67

ตัวประกอบของ 469 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 67

วิธีแยกตัวประกอบของ 469 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 469 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 469 นั้นก็คือ 7, 67
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 469

67
)469
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 469 คือ 7 x 67  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 671 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 469

1แยกตัวประกอบของ 469 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 671
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 67 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 469 มีทั้งหมด 4 ตัว