โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 365 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 365 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 365 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 365 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 365 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 73, 365
ตรวจคำตอบ
1 x 365
5 x 73

ตัวประกอบของ 365 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 73

วิธีแยกตัวประกอบของ 365 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 365 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 365 นั้นก็คือ 5, 73
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 365

73
)365
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 365 คือ 5 x 73  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 731 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 365

1แยกตัวประกอบของ 365 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 731
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 73 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 365 มีทั้งหมด 4 ตัว