โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 354 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 354 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 354 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 354 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 354 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 59, 118, 177, 354
ตรวจคำตอบ
1 x 354
2 x 177
3 x 118
6 x 59

ตัวประกอบของ 354 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 59

วิธีแยกตัวประกอบของ 354 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 354 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 354 นั้นก็คือ 2, 3, 59
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 354

59
)354
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 354 คือ 2 x 3 x 59  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 591 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 354

1แยกตัวประกอบของ 354 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 591
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 59 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 354 มีทั้งหมด 8 ตัว