โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 344 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 344 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 344 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 344 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 344 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 43, 86, 172, 344
ตรวจคำตอบ
1 x 344
2 x 172
4 x 86
8 x 43

ตัวประกอบของ 344 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 43

วิธีแยกตัวประกอบของ 344 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 344 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 344 นั้นก็คือ 2, 43
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 344

43
)344
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 344 คือ 2 x 2 x 2 x 43  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 344

1แยกตัวประกอบของ 344 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 43 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 344 มีทั้งหมด 8 ตัว