โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 343 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 343 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 343 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 343 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 343 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 49, 343
ตรวจคำตอบ
1 x 343
7 x 49

ตัวประกอบของ 343 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

7

วิธีแยกตัวประกอบของ 343 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 343 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 343 นั้นก็คือ 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 343

7
)343
7
)49
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 343 คือ 7 x 7 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 73 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 343

1แยกตัวประกอบของ 343 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 73
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 343 มีทั้งหมด 4 ตัว