โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 967 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 967 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 967 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 967 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 967 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 967
ตรวจคำตอบ
1 x 967

ตัวประกอบของ 967 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

967

วิธีแยกตัวประกอบของ 967 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 967 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 967 นั้นก็คือ 967
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 967

967
)967
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 967 คือ 967  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 9671 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 967

1แยกตัวประกอบของ 967 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 9671
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 967 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 967 มีทั้งหมด 2 ตัว