โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 954 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 954 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 954 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 954 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 954 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 53, 106, 159, 318, 477, 954
ตรวจคำตอบ
1 x 954
2 x 477
3 x 318
6 x 159
9 x 106
18 x 53

ตัวประกอบของ 954 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 53

วิธีแยกตัวประกอบของ 954 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 954 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 954 นั้นก็คือ 2, 3, 53
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 954

53
)954
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 954 คือ 2 x 3 x 3 x 53  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 954

1แยกตัวประกอบของ 954 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 53 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 954 มีทั้งหมด 12 ตัว