โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 948 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 948 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 948 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 948 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 948 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 12, 79, 158, 237, 316, 474, 948
ตรวจคำตอบ
1 x 948
2 x 474
3 x 316
4 x 237
6 x 158
12 x 79

ตัวประกอบของ 948 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 79

วิธีแยกตัวประกอบของ 948 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 948 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 948 นั้นก็คือ 2, 3, 79
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 948

79
)948
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 948 คือ 2 x 2 x 3 x 79  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 31 x 791 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 948

1แยกตัวประกอบของ 948 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 31 x 791
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 79 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 948 มีทั้งหมด 12 ตัว