โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 871 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 871 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 871 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 871 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 871 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 13, 67, 871
ตรวจคำตอบ
1 x 871
13 x 67

ตัวประกอบของ 871 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

13, 67

วิธีแยกตัวประกอบของ 871 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 871 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 871 นั้นก็คือ 13, 67
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 871

67
)871
13
)13
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 871 คือ 13 x 67  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 131 x 671 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 871

1แยกตัวประกอบของ 871 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 131 x 671
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 67 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 871 มีทั้งหมด 4 ตัว