โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 865 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 865 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 865 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 865 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 865 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 173, 865
ตรวจคำตอบ
1 x 865
5 x 173

ตัวประกอบของ 865 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 173

วิธีแยกตัวประกอบของ 865 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 865 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 865 นั้นก็คือ 5, 173
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 865

173
)865
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 865 คือ 5 x 173  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 1731 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 865

1แยกตัวประกอบของ 865 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 1731
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 173 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 865 มีทั้งหมด 4 ตัว