โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 830 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 830 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 830 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 830 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 830 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 83, 166, 415, 830
ตรวจคำตอบ
1 x 830
2 x 415
5 x 166
10 x 83

ตัวประกอบของ 830 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 83

วิธีแยกตัวประกอบของ 830 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 830 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 830 นั้นก็คือ 2, 5, 83
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 830

83
)830
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 830 คือ 2 x 5 x 83  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 51 x 831 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 830

1แยกตัวประกอบของ 830 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 51 x 831
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 83 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 830 มีทั้งหมด 8 ตัว