โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 797 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 797 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 797 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 797 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 797 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 797
ตรวจคำตอบ
1 x 797

ตัวประกอบของ 797 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

797

วิธีแยกตัวประกอบของ 797 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 797 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 797 นั้นก็คือ 797
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 797

797
)797
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 797 คือ 797  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 797

1แยกตัวประกอบของ 797 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 797 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 797 มีทั้งหมด 2 ตัว