โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 779 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 779 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 779 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 779 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 779 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 19, 41, 779
ตรวจคำตอบ
1 x 779
19 x 41

ตัวประกอบของ 779 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

19, 41

วิธีแยกตัวประกอบของ 779 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 779 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 779 นั้นก็คือ 19, 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 779

41
)779
19
)19
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 779 คือ 19 x 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 191 x 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 779

1แยกตัวประกอบของ 779 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 191 x 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 779 มีทั้งหมด 4 ตัว