โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 769 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 769 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 769 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 769 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 769 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 769
ตรวจคำตอบ
1 x 769

ตัวประกอบของ 769 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

769

วิธีแยกตัวประกอบของ 769 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 769 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 769 นั้นก็คือ 769
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 769

769
)769
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 769 คือ 769  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7691 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 769

1แยกตัวประกอบของ 769 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7691
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 769 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 769 มีทั้งหมด 2 ตัว