โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 711 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 711 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 711 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 711 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 711 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 79, 237, 711
ตรวจคำตอบ
1 x 711
3 x 237
9 x 79

ตัวประกอบของ 711 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 79

วิธีแยกตัวประกอบของ 711 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 711 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 711 นั้นก็คือ 3, 79
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 711

79
)711
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 711 คือ 3 x 3 x 79  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 791 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 711

1แยกตัวประกอบของ 711 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 791
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 79 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 711 มีทั้งหมด 6 ตัว