โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 707 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 707 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 707 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 707 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 707 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 101, 707
ตรวจคำตอบ
1 x 707
7 x 101

ตัวประกอบของ 707 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 101

วิธีแยกตัวประกอบของ 707 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 707 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 707 นั้นก็คือ 7, 101
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 707

101
)707
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 707 คือ 7 x 101  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 1011 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 707

1แยกตัวประกอบของ 707 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 1011
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 101 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 707 มีทั้งหมด 4 ตัว