โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 553 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 553 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 553 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 553 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 553 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 79, 553
ตรวจคำตอบ
1 x 553
7 x 79

ตัวประกอบของ 553 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 79

วิธีแยกตัวประกอบของ 553 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 553 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 553 นั้นก็คือ 7, 79
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 553

79
)553
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 553 คือ 7 x 79  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 791 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 553

1แยกตัวประกอบของ 553 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 791
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 79 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 553 มีทั้งหมด 4 ตัว