โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 546 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 546 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 546 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 546 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 546 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 21, 26, 39, 42, 78, 91, 182, 273, 546
ตรวจคำตอบ
1 x 546
2 x 273
3 x 182
6 x 91
7 x 78
13 x 42
14 x 39
21 x 26

ตัวประกอบของ 546 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 4 ตัวดังนี้

2, 3, 7, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 546 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 546 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 546 นั้นก็คือ 2, 3, 7, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 546

13
)546
7
)42
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 546 คือ 2 x 3 x 7 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 71 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 546

1แยกตัวประกอบของ 546 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 71 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 546 มีทั้งหมด 16 ตัว