โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 433 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 433 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 433 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 433 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 433 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 433
ตรวจคำตอบ
1 x 433

ตัวประกอบของ 433 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

433

วิธีแยกตัวประกอบของ 433 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 433 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 433 นั้นก็คือ 433
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 433

433
)433
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 433 คือ 433  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4331 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 433

1แยกตัวประกอบของ 433 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4331
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 433 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 433 มีทั้งหมด 2 ตัว