โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 417 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 417 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 417 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 417 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 417 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 139, 417
ตรวจคำตอบ
1 x 417
3 x 139

ตัวประกอบของ 417 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 139

วิธีแยกตัวประกอบของ 417 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 417 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 417 นั้นก็คือ 3, 139
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 417

139
)417
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 417 คือ 3 x 139  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 1391 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 417

1แยกตัวประกอบของ 417 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 1391
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 139 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 417 มีทั้งหมด 4 ตัว