โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 887 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 887 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 887 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 887 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 887 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 887
ตรวจคำตอบ
1 x 887

ตัวประกอบของ 887 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

887

วิธีแยกตัวประกอบของ 887 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 887 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 887 นั้นก็คือ 887
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 887

887
)887
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 887 คือ 887  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8871 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 887

1แยกตัวประกอบของ 887 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8871
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 887 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 887 มีทั้งหมด 2 ตัว