โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 860 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 860 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 860 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 860 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 860 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 10, 20, 43, 86, 172, 215, 430, 860
ตรวจคำตอบ
1 x 860
2 x 430
4 x 215
5 x 172
10 x 86
20 x 43

ตัวประกอบของ 860 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 43

วิธีแยกตัวประกอบของ 860 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 860 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 860 นั้นก็คือ 2, 5, 43
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 860

43
)860
5
)20
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 860 คือ 2 x 2 x 5 x 43  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 51 x 431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 860

1แยกตัวประกอบของ 860 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 51 x 431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 43 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 860 มีทั้งหมด 12 ตัว