โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 819 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 819 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 819 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 819 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 819 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 9, 13, 21, 39, 63, 91, 117, 273, 819
ตรวจคำตอบ
1 x 819
3 x 273
7 x 117
9 x 91
13 x 63
21 x 39

ตัวประกอบของ 819 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 7, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 819 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 819 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 819 นั้นก็คือ 3, 7, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 819

13
)819
7
)63
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 819 คือ 3 x 3 x 7 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 71 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 819

1แยกตัวประกอบของ 819 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 71 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 819 มีทั้งหมด 12 ตัว