โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 763 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 763 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 763 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 763 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 763 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 109, 763
ตรวจคำตอบ
1 x 763
7 x 109

ตัวประกอบของ 763 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 109

วิธีแยกตัวประกอบของ 763 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 763 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 763 นั้นก็คือ 7, 109
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 763

109
)763
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 763 คือ 7 x 109  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 1091 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 763

1แยกตัวประกอบของ 763 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 1091
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 109 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 763 มีทั้งหมด 4 ตัว