โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 743 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 743 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 743 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 743 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 743 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 743
ตรวจคำตอบ
1 x 743

ตัวประกอบของ 743 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

743

วิธีแยกตัวประกอบของ 743 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 743 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 743 นั้นก็คือ 743
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 743

743
)743
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 743 คือ 743  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 743

1แยกตัวประกอบของ 743 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 743 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 743 มีทั้งหมด 2 ตัว