โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 697 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 697 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 697 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 697 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 697 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 17, 41, 697
ตรวจคำตอบ
1 x 697
17 x 41

ตัวประกอบของ 697 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

17, 41

วิธีแยกตัวประกอบของ 697 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 697 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 697 นั้นก็คือ 17, 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 697

41
)697
17
)17
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 697 คือ 17 x 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 171 x 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 697

1แยกตัวประกอบของ 697 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 171 x 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 697 มีทั้งหมด 4 ตัว