โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 585 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 585 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 585 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 585 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 585 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 9, 13, 15, 39, 45, 65, 117, 195, 585
ตรวจคำตอบ
1 x 585
3 x 195
5 x 117
9 x 65
13 x 45
15 x 39

ตัวประกอบของ 585 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 585 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 585 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 585 นั้นก็คือ 3, 5, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 585

13
)585
5
)45
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 585 คือ 3 x 3 x 5 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 51 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 585

1แยกตัวประกอบของ 585 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 51 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 585 มีทั้งหมด 12 ตัว