โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 54 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 54 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 54 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 54 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 54 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54
ตรวจคำตอบ
1 x 54
2 x 27
3 x 18
6 x 9

ตัวประกอบของ 54 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 54 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 54 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 54 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 54

3
)54
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 54 คือ 2 x 3 x 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 33 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 54

1แยกตัวประกอบของ 54 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 33
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 4 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 54 มีทั้งหมด 8 ตัว