โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 510 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 510 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 510 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 510 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 510 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 17, 30, 34, 51, 85, 102, 170, 255, 510
ตรวจคำตอบ
1 x 510
2 x 255
3 x 170
5 x 102
6 x 85
10 x 51
15 x 34
17 x 30

ตัวประกอบของ 510 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 4 ตัวดังนี้

2, 3, 5, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 510 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 510 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 510 นั้นก็คือ 2, 3, 5, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 510

17
)510
5
)30
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 510 คือ 2 x 3 x 5 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 51 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 510

1แยกตัวประกอบของ 510 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 51 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 510 มีทั้งหมด 16 ตัว